พื้นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องที่วัดแดง

นักวิจัย : สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, พื้นที่ : นนทบุรี  ,   ปี : 2545

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้ ได้ศึกษาพิพิธภัณฑ์ในฐานะพื้นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมซึ่ง พิพิธภัณฑ์บ้านวัดแดง ถือได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ของท้องถิ่น สะท้อนความเป็นชุมชนชาวสวน จังหวัดนนทบุรี ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ถูกทำให้เป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรม ภายใต้การสร้างความสัมพันธ์กับอำนาจของกระบวนการทางสังคมให้เกิดการสร้างความจริง สร้างพื้นที่ความทรงจำให้เกิดขึ้น เพื่อนำมาเป็นเอกลักษณ์ อาศัยความรู้ทางประวัติศาสตร์บางช่วงบางตอนช่วยเสริมความทรงจำและความชอบธรรมให้หมู่บ้านตนเอง สอดรับกับนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC AM79.ท9ส64 2545
 • ปีที่พิมพ์ 2545
 • จำนวนหน้า 65
 • สารบัญ

  กิตติกรรมประกาศ

  บทคัดย่อภาษาไทย

  สารบัญเรื่อง

  สารบัญแผนที่

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  บทที่ 2 เยือนถิ่น: เมืองนนทบุรี  น.14-27

  บทที่ 3 พิพิธภัณฑ์บ้านวัดแดงกับความเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องที่  น.28-42

  บทที่ 4 พิพิธภัณฑ์ท้องที่บ้านวัดแดงกับการสร้างพื้นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม  น.43-52

  บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  น. 53-56

  บรรณานุกรม

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ นนทบุรี,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สิริพร สมบูรณ์บูรณะ. (2545). พื้นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องที่วัดแดง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=35

MLA

สิริพร สมบูรณ์บูรณะ. พื้นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องที่วัดแดง. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2545. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566  

HARVARD

สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2545. พื้นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องที่วัดแดง. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=35 [ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 605.31 KB
กิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อภาษาไทย, สารบัญเรื่อง, สารบัญแผนที่ 938.88 KB
บทที่ 1 บทนำ 4.79 MB
บทที่ 2 เยือนถิ่น: เมืองนนทบุรี 4.17 MB
บทที่ 3 พิพิธภัณฑ์บ้านวัดแดงกับความเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องที่ 5.67 MB
บทที่ 4 พิพิธภัณฑ์ท้องที่บ้านวัดแดงกับการสร้างพื้นที่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 3.99 MB
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 1.34 MB
บรรณานุกรม 1.29 MB
เอกสารฉบับเต็ม 22.71 MB