การปรับตัวในมิติความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในประเทศไทยและ ลาว

นักวิจัย : สุวิภา จำปาวัลย์, ปี : 2562

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการ “การปรับตัวในมิติความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในประเทศไทย และลาว” จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในประเทศไทย และประเทศลาว ศึกษาเปรียบเทียบด้านการปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคมปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ มีการปรับตัวไปตามพื้นที่อยู่อาศัย เช่น กลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ราบใกล้กับชุมชนเมืองเชียงใหม่ปรับตัวได้รวดเร็ว มีความกลมกลืนกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่ผสมผสานกันอย่างหลากหลายจนแยกไม่ออกเมื่อดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนเมือง มีความพยายามในการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ด้วยการใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยุคตำนานสร้างเครือข่ายขึ้น ขณะเดียวกันการปรับตัวด้านความเชื่อและพิธีกรรม มีปัจจัยที่เอื้อต่อกันในการปรับลด เพิ่ม และคงที่ในสิ่งที่สืบทอดมา คือ ปัจจัยในการลดจำนวนผีที่เลี้ยงลงเนื่องจากการรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาในชุมชน การยกเลิกใช้เครื่องมือเครื่องใช้บางอย่างที่เคยจำเป็นในอดีตเนื่องจากมีสิ่งทดแทนที่ทันสมัยกว่า ประกอบกับความเจริญด้านการรักษาพยาบาล การคมนาคมขนส่ง การศึกษา ขณะเดียวกันในทางตรงกันข้ามการโหยหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่ออธิบายภูมิหลังความเป็นมา สร้างอัตลักษณ์และตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะทำให้เกิดการสร้างประเพณีพิธีกรรมขึ้นใหม่ผ่านตำนานเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์และยอมรับในความเป็นลัวะและแสดงออกทางอัตลักษณ์มากขึ้น

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่
 • สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC DS570 .ส75 2562
 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 278
 • สารบัญ

  กิตติกรรมประกาศ  น.(ก)

  บทคัดย่อ  น.(ค)

  คำนำ  น.(ง)

  สารบัญ  น.(จ)

  สารบัญภาพ  น.(ฌ)

  บทที่ 1 บทนำ  น.1

  ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย  น.1

  วัตถุประสงค์การวิจัย  น.4

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  น.4

  ขอบเขตของการวิจัย  น.5

  นิยามศัพท์เฉพาะ  น.5

  บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น.7

  แนวคิดทฤษฎี  น.7

  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  น.9

  บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย  น.47

  วิธีการและขั้นตอนการวิจัย  น.47

  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  น.48

  พื้นที่วิจัย  น.49

  ข้อมูลทั่วไป  น.49

  การวิเคราะห์ข้อมูล  น.61

  บทที่ 4 ความเป็นมา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ  น.65

  ประเด็นการเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ  น.65

  ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ  น.68

  ตำนาน และนิทานของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ  น.92

  วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ  น.98

  บทที่ 5 วิถีชีวิตความเป็นอยู่และพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ  น.144

  1.สายตระกูล และระบบเครือญาติ  น.145

  2.การสืบผีในตระกูล  น.148

  3.การสืบทอดตำแหน่งผู้นำในหมู่บ้าน  น.151

  4.พิธีกรรมเลี้ยงผีบรรพบุรุษ  น.154

  5.วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิต  น.160

  บทที่ 6 พิธีเลี้ยงผี และพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตร  น.179

  พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสัมพันธ์กับพิธีเลี้ยงผี  น.181

  พิธีกรรมเลี้ยงผีในระดับต่างๆ  น.189

  การเลี้ยงผีในระบบเกษตรกรรม  น.210

  บทที่ 7 การปรับตัวที่เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม  น.226

  การปรับตัวด้านความเชื่อ และพิธีกรรม  น.227

  สถานการณ์ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่ประสบอยู่  น.241

  การจัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  น.246

  บทที่ 8 บทสรุป  น.251

  สรุปผล  น.251

  อภิปรายผล  น.253

  ข้อเสนอแนะ  น.257

  บรรณานุกรม  น.258

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุวิภา จำปาวัลย์. (2562). การปรับตัวในมิติความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในประเทศไทยและ ลาว. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=243

MLA

สุวิภา จำปาวัลย์. การปรับตัวในมิติความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในประเทศไทยและ ลาว. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566  

HARVARD

สุวิภา จำปาวัลย์, 2562. การปรับตัวในมิติความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในประเทศไทยและ ลาว. [Online]. เชียงใหม่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=243 [ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 95.81 KB
กิตติกรรมประกาศ, บทคัดย่อ, คำนำ, สารบัญ 2.22 MB
บทที่ 1 บทนำ 2.73 MB
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8.11 MB
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 2.32 MB
บทที่ 4 ความเป็นมา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ 14.69 MB
บทที่ 5 วิถีชีวิตความเป็นอยู่และพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ 6.88 MB
บทที่ 6 พิธีเลี้ยงผี และพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตร 9.01 MB
บทที่ 7 การปรับตัวที่เกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรม 4.48 MB
บทที่ 8 บทสรุป 3.58 MB
บรรณานุกรม 2.63 MB
เอกสารฉบับเต็ม 18.1 MB