ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 14

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ในปัจจุบันรากเหง้าและจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมถูกลดทอนลง เช่นเดียวกับการอนุรักษ์ศิลปะ โบราณคดีและวัฒนธรรม ที่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้คนมากนัก เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เกิดความสำนึกในเรื่องนี้ ทางชมรมโบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ ความคิด และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านต่อเยาวชน ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงพื้นที่จริง โดยเลือกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่ดำเนินงาน ด้วยเป็นทั้งสถานที่ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนเข้าใจกระบวนการศึกษาทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเบื้องต้น

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 56
 • สารบัญ

  บทที่ 1 เอกสารขออนุมัติโครงการและแบบโครงการ "โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 14"  น.1

  บทที่ 2 เอกสารสรุปประเมินผล  น.11

  บทที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาโครงการ  น.16

  ภาคผนวก

  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  น.51

  ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ  น.55

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ พิษณุโลก, กำแพงเพชร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ภีร์ เวณุนันทน์ และคณะ. (2562). ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร. ค้นคืนเมื่อ 28 กันยายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=220

MLA

ภีร์ เวณุนันทน์ และคณะ. ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยศิลปากร,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 28 กันยายน 2566  

HARVARD

ภีร์ เวณุนันทน์ และคณะ, 2562. ค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ โบราณคดีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครั้งที่ 14. [Online]. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยศิลปากร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=220 [ค้นคืนเมื่อ 28 กันยายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
บทที่ 1 เอกสารขออนุมัติโครงการและแบบโครงการ 925.05 KB
บทที่ 2 เอกสารสรุปประเมินผล 575.07 KB
บทที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานและปัญหาโครงการ 5.24 MB
ภาคผนวก 949.1 KB
เอกสารฉบับเต็ม 7.61 MB