จิตรกรรม ประติมากรรมในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย

นักวิจัย : สันติ เล็กสุขุม, พื้นที่ : สุโขทัย  ,   ปี : 2543

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการจิตรกรรม ประติมากรรม ในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นโครงการสำรวจระว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 - ธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้ศึกษาข้อมูลลำดับพัฒนาการการแพร่หลายของพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศไทยแทนที่ความเชื่อท้องถิ่น รวมทั้งผลกระทบจากวิทยาการของชาวตะวันตกที่แพร่หลายเข้ามาในปลายพุทธศตวรรษที่ 24 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกลายมาเป็นตัวกำหนดความเป็นอยู่ของผู้คน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่หลั่งไหลเข้ามาหลายกรณียืนยันได้จากงานจิตรกรรม ประติมากรรม จากงานช่างแนวอุดมคติเปลี่ยนผ่านกลายมาเป็นแบบอย่างสมจริงในปัจจุบัน

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC ND821.ส63 2543
 • ปีที่พิมพ์ 2543
 • จำนวนหน้า 326
 • สารบัญ

  กล่าวนำ

  บทที่ 1 ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19  น.1

  งานช่างในวัฒนธรรมศาสนา

  งานช่างเพื่อศาสนา

  บทที่ 2 สมัยราชธานี  น.18

  2.1 ราชธานีสุโขทัยและเมืองสำคัญในเครือข่าย

  2.2 ราชธานีเชียงใหม่  น.42

  2.3 ราชธานีกรุงศรีอยุธยา  น.58

  2.4 การสืบเนื่องมาเป็นราชธานีกรุงเทพฯ (รัตนโกสินทร์) : กรุงเทพฯ ยุคเก่า  น.82

  บทที่ 3 สมัยราชธานีกรุงเทพฯ: พุทธศตวรรษที่ 24 ถึงปัจจุบัน  น.108

  3.1 ภาคกลางและปริมณฑล  น.140

  3.2 ภาคเหนือ  น.190

  3.3 ภาคอีสาน  น.235

  3.4 ภาคใต้  น.265

  รายการหนังสืออ้างอิง  น.303

  ดัชนี  น.307

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง รายงานเรื่องจิตรกรรม ประติมากรรมในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย, บรรณานุกรมงานค้นคว้าเกี่ยวกับจิตรกรรมไทย ประติมากรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย
 • สถานที่ สุโขทัย,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สันติ เล็กสุขุม. (2543). จิตรกรรม ประติมากรรมในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=13

MLA

สันติ เล็กสุขุม. จิตรกรรม ประติมากรรมในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2543. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566  

HARVARD

สันติ เล็กสุขุม, 2543. จิตรกรรม ประติมากรรมในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=13 [ค้นคืนเมื่อ 22 กันยายน 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 927.54 KB
สารบัญ, กล่าวนำ 1.45 MB
บทที่ 1 ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 5.94 MB
บทที่ 2 สมัยราชธานี 32.18 MB
บทที่ 3 สมัยราชธานีกรุงเทพฯ: พุทธศตวรรษที่ 24 ถึงปัจจุบัน 66.55 MB
รายการหนังสืออ้างอิง 1.19 MB
ดัชนี 3.57 MB
เอกสารฉบับเต็ม n/a