ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

SAC's Research Database

ฐานข้อมูลงานศึกษาวิจัยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นงานที่ถูกตั้งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการรวบรวม จัดการ และจัดทำระบบผลงานการศึกษาวิจัยของ ศมส. เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ภายใต้ระบบการจัดการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น และดาวน์โหลดผลงานการศึกษาเหล่านี้ได้ในรูปแบบฉบับเต็ม (Full text) เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาและอ้างอิงทางวิชาการได้ ภายใต้นโยบายการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ใหม่

Top search

งานศึกษาวิจัยและบทความยอดนิยม

ประเพณีสิบสองเดือน : พิธีกรรมที่เปลี่ยนไป
นักวิจัย : ศรีศักร วัลลิโภดม และ สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต
ปี : 2546
เพศวิถีกะเทยอีสานในพื้นที่หมอลำ
นักวิจัย : พรเทพ แพรขาว
ปี : 2555
เชื้อชาติและสิทธิในมาเลเซีย
ผู้แต่ง : ภูริช พุ่มแสง
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566
“การเล่าเรื่อง” (Storytelling) โลกของ “คอนเทนต์” และกระบวนการสร้าง “อำนาจ”
ผู้แต่ง : เอกรินทร์ พึ่งประชา
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566
วิกฤติวิพากษ์
ผู้แต่ง : วิสุทธิ์ เวชวราภรณ์
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566
มานุษยวิทยาตำรวจ Anthropology of Police
ผู้แต่ง : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566
“ผีน้อย”: ชีวิตแรงงานนอกระบบข้ามชาติ
ผู้แต่ง : รัฐปกร ฟักอ่อน
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566
มานุษยวิทยาสถาปัตยกรรม architectural anthropology
ผู้แต่ง : ปิยเทพ ตันมหาสมุทร
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566