นิตยสารมิถุนา: การสร้างบรรทัดฐานของเกย์ไทยชนชั้นกลาง

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 18 กันยายน 2560

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการโต้เถียงว่าวัฒนธรรมเกย์ไทยกระแสหลักถูกสร้างขึ้นมาจากสื่อ ซึ่งมีนิตยสารมิถุนาสบคบกับสถานประกอบการภายใต้การขายสินค้าและบริการทางเพศ จนกระทั่งเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งกามารมณ์ที่มีเกย์ชนชั้นกลางที่มีการศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจที่อาศัยในเมืองเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ ค่านิยม และพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2560). นิตยสารมิถุนา: การสร้างบรรทัดฐานของเกย์ไทยชนชั้นกลาง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=51

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "นิตยสารมิถุนา: การสร้างบรรทัดฐานของเกย์ไทยชนชั้นกลาง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2560, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=51>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2560. "นิตยสารมิถุนา: การสร้างบรรทัดฐานของเกย์ไทยชนชั้นกลาง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=51 [ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 308.3 KB