มีมแบบใด(ห์): ภาษา เวลา และการรับรู้ “มีม” บนโลกออนไลน์

นิฌามิล หะยีซะ | 24 เมษายน 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ผู้เขียนได้นำ “มีม” มาอ่านใหม่เพื่อศึกษาบริบทสังคมวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับมีม โดยสะท้อนมุมมองในฐานะผู้ใช้อินเทอร์เน็ต(มีม) ที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมอันเป็นผลจากการแพร่กระจายของมีมบนโลกออนไลน์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นิฌามิล หะยีซะ. (2566). มีมแบบใด(ห์): ภาษา เวลา และการรับรู้ “มีม” บนโลกออนไลน์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 28 กันยายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=448

MLA

นิฌามิล หะยีซะ. "มีมแบบใด(ห์): ภาษา เวลา และการรับรู้ “มีม” บนโลกออนไลน์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 28 กันยายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=448>

HARVARD

นิฌามิล หะยีซะ, 2566. "มีมแบบใด(ห์): ภาษา เวลา และการรับรู้ “มีม” บนโลกออนไลน์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=448 [ค้นคืนเมื่อ 28 กันยายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 503.59 KB