มานุษยวิทยาพ้นมาร์กซิสต์ Post-Marxist Anthropology

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การพ้นมาร์กซิสต์คือการมองข้ามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองเพื่อที่จะทำความเข้าใจความเป็นปรปักษ์และความขัดแย้ง ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างชนชั้นที่ไม่เท่ากัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยาพ้นมาร์กซิสต์ Post-Marxist Anthropology. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 28 กันยายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=390

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยาพ้นมาร์กซิสต์ Post-Marxist Anthropology". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 28 กันยายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=390>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยาพ้นมาร์กซิสต์ Post-Marxist Anthropology", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=390 [ค้นคืนเมื่อ 28 กันยายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 325.6 KB