เวชศาลาแห่งมิหินตาเล: โรงพยาบาลแรก แห่งลังกาทวีป

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หลักฐานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ การบริหารจัดการโรงพยาบาล การบริการสังคมชองฝ่ายปกครองและฝ่ายศาสนา การดูแลทุกข์สุขของพระภิกษุสงฆ์และราษฎร ซึ่งสัมพันธ์กับวิถีปฏิบัติของพุทธมามกะชาวสิงหลโบราณในศรีลังกา

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล. (2565). เวชศาลาแห่งมิหินตาเล: โรงพยาบาลแรก แห่งลังกาทวีป. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=362

MLA

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล. "เวชศาลาแห่งมิหินตาเล: โรงพยาบาลแรก แห่งลังกาทวีป". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=362>

HARVARD

ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล, 2565. "เวชศาลาแห่งมิหินตาเล: โรงพยาบาลแรก แห่งลังกาทวีป", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=362 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 1.69 MB