มานุษยวิทยากับการเป็นพลเมืองโลก Anthropology and Cosmopolitanism

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การเป็นพลเมืองโลกมิใช่การเคลื่อนตัวข้ามชาติของเศรษฐกิจ แรงงาน การหมุนเวียนทุนและเงินตรา แต่อยู่บนความรู้สึกเห็นใจ เข้าใจ อดทนอดกลั้นและเคารพความต่างทางวัฒนธรรม

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยากับการเป็นพลเมืองโลก Anthropology and Cosmopolitanism. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=359

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยากับการเป็นพลเมืองโลก Anthropology and Cosmopolitanism". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=359>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยากับการเป็นพลเมืองโลก Anthropology and Cosmopolitanism", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=359 [ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 345.77 KB