มานุษยวิทยาเควียร์และเพศหลากหลาย Queer Anthropology and Gender/Sexual Diversity

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

อิทธิพลจิตเวชศาสตร์ช่วงปลาย ค.ศ.19 ทำให้ชาวตะวันตกมองการรักเพศเดียวกันเป็นความเบี่ยงเบน ขณะที่นักมานุษยวิทยาพบเห็นพฤติกรรมคนรักเพศเดียวกันหลายแบบ ซึ่งแปลกไปจากการรับรู้ของชาวตะวันตก

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยาเควียร์และเพศหลากหลาย Queer Anthropology and Gender/Sexual Diversity. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=353

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยาเควียร์และเพศหลากหลาย Queer Anthropology and Gender/Sexual Diversity". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=353>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยาเควียร์และเพศหลากหลาย Queer Anthropology and Gender/Sexual Diversity", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=353 [ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 210.15 KB