ส่องจักรวาลกับไตรภูมิโลกสัณฐานที่เสาพระวิหารวัดสุทัศน์

นวพรรณ ภัทรมูล | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลจารึกที่วัดสุทัศนเทพวราราม และได้พบกับภาพจิตรกรรมและจารึกที่เสาภายในวิหาร ที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อที่ใช้ในการสร้างวัดแห่งนี้

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นวพรรณ ภัทรมูล. (2565). ส่องจักรวาลกับไตรภูมิโลกสัณฐานที่เสาพระวิหารวัดสุทัศน์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=335

MLA

นวพรรณ ภัทรมูล. "ส่องจักรวาลกับไตรภูมิโลกสัณฐานที่เสาพระวิหารวัดสุทัศน์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=335>

HARVARD

นวพรรณ ภัทรมูล, 2565. "ส่องจักรวาลกับไตรภูมิโลกสัณฐานที่เสาพระวิหารวัดสุทัศน์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=335 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 757.77 KB