มานุษยวิทยาของสิงสาราสัตว์ Anthrozoology and the Critique of Animality

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

วิถีของสัตว์เป็นวิถีของการอยู่เพื่อคนอื่นเพื่อค้ำจุนให้ชีวิตของกลุ่มดำเนินต่อไปได้ ในขณะที่วิถีของมนุษย์แยกขาดจากคนอื่น และหันมาใช้วัตถุสิ่งของเป็นเครื่องมือสนับสนุนการมีชีวิตของตัวเอง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). มานุษยวิทยาของสิงสาราสัตว์ Anthrozoology and the Critique of Animality. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=323

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "มานุษยวิทยาของสิงสาราสัตว์ Anthrozoology and the Critique of Animality". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=323>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "มานุษยวิทยาของสิงสาราสัตว์ Anthrozoology and the Critique of Animality", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=323 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 492.97 KB