รักร่วมสายเลือด: มานุษยวิทยากับประเวณีต้องห้าม (Anthropology of Incest)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การศึกษาระบบเครือญาติของนักมานุษยวิทยา เชื่อว่ามนุษย์ยุคแรกมีเพศสัมพันธ์กันอย่างอิสระและค่อยๆ กำหนดให้ลูกหลานแต่งงานกับคนนอกเครือญาติ เพื่อสร้างพันธมิตรและลดการต่อสู้แข่งขัน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2565). รักร่วมสายเลือด: มานุษยวิทยากับประเวณีต้องห้าม (Anthropology of Incest). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=314

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "รักร่วมสายเลือด: มานุษยวิทยากับประเวณีต้องห้าม (Anthropology of Incest)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=314>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2565. "รักร่วมสายเลือด: มานุษยวิทยากับประเวณีต้องห้าม (Anthropology of Incest)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=314 [ค้นคืนเมื่อ 6 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 174.17 KB