สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา

จรรยา ยุทธพลนาวี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ผลงานมานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์ตามแนวทางการศึกษาทฤษฎีหลังมนุษยนิยม (posthumanism) ที่ชวนให้คนสนใจสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในบริบทแวดล้อมของคนมากยิ่งขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2565). สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=313

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=313>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2565. "สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=313 [ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 428.14 KB