รู้จักชุมชนผ่าน

สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี | 25 ตุลาคม 2565

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

“ข้อมูลชุมชนโดยรวม” (Community Profile) ข้อมูลชุมชนโดยรวมจึงเป็นเครื่องมือที่ให้ ข้อมูลภาพกว้างของชุมชนที่คลอบคลุมมิติต่าง ๆ ซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชนเพื่อให้ข้อมูล รวมถึงสะท้อนความต้องการและปัญหาต่าง ๆ ที่ชุมชนต้องการปรับปรุง มิใช่เพียงแค่การเก็บรวบรวบข้อมูลโดยนักวิจัยแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี. (2565). รู้จักชุมชนผ่าน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=291

MLA

สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี. "รู้จักชุมชนผ่าน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2565, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=291>

HARVARD

สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี, 2565. "รู้จักชุมชนผ่าน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=291 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 647.99 KB