แนวคิดหลังอาณานิคม กับอัฟกานิสถาน (Postcolonialism and Afghanistan)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

แนวทางการศึกษาหลังอาณานิคม (Postcolonialism) ในทางมานุษยวิทยา มุ่งตรวจสอบแบบแผนชีวิตที่เกิดขึ้นในยุคอาณานิคม (colonial life) ซึ่งคนในท้องถิ่นหรือคนพื้นเมืองมีการรับเอาวิธีคิดและวิธีปฏิบัติแบบเจ้าอาณานิคมมาใช้ในปริมณฑลต่างๆ นักมานุษยวิทยาสนใจ “ลัทธิอาณานิคมใหม่” (neocolonialism) ที่มิได้เป็นการปกครองโดยชาวตะวันตก แต่เป็นวัฒนธรรมที่ผลิตซ้ำและสืบทอดอำนาจ ความรู้ โลกทัศน์แบบที่ชาวตะวันตกเคยกระทำต่อคนท้องถิ่น ซึ่งปรับและแปรสภาพไปอยู่ในปฏิบัติการทางสังคมในชีวิตประจำวันของคนท้องถิ่น และในอัฟกานิสถานนักมานุษยวิทยาเน้นเข้าไปศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ คลี่ให้เห็นลักษณะพหุวัฒนธรรมและเรื่องราวของชีวิตคนที่หลากหลาย ซึ่งทำให้เห็นว่าดินแดนอัฟกานิสถานมิได้เป็นพื้นที่ทางการเมือง อย่างไรก็ตาม หลังจากที่อัฟกานิสถานถูกปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์ในทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา การทำงานวิจัยในพื้นที่ของนักมานุษยวิทยาเป็นไปอย่างยากลำบาก ทำให้ประเด็นการศึกษาในช่วงหลังเน้นไปที่เรื่องอิทธิพลทางการทหารและความขัดแย้งทางการเมือง เช่น การศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของประชาชนที่เดือดร้อนจากสงครามกลางเมือง เป็นต้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2564). แนวคิดหลังอาณานิคม กับอัฟกานิสถาน (Postcolonialism and Afghanistan). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=247

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "แนวคิดหลังอาณานิคม กับอัฟกานิสถาน (Postcolonialism and Afghanistan)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=247>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2564. "แนวคิดหลังอาณานิคม กับอัฟกานิสถาน (Postcolonialism and Afghanistan)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=247 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 603.54 KB