เขียนหญิง: อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์

จรรยา ยุทธพลนาวี | 19 ตุลาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

จรรยา ยุทธพลนาวี รีวิวหนังสือของ ธเนศ วงศ์ยานนาวา อันว่าด้วยงาน “เขียน” ที่ให้ความหมายโดยนัยถึงการกำหนดบทบาทของผู้หญิง การจัดระเบียบชีวิตของผู้หญิงในรูปแบบที่ผู้ชายมีฐานะเหนือกว่าผู้หญิง และแสดงออกถึง “การกด” ไว้ เพื่อไม่ให้ผู้หญิงก้าวขึ้นมาอยู่ในฐานะที่เหนือกว่า หรือแม้แต่เทียบเท่าผู้ชาย ด้วยการสร้างภาพให้ผู้หญิงเป็นตัวแทนของตัณหาราคะ งานเขียนชิ้นนี้จึงเป็นเหมือนการตั้งคำถามต่อความเป็นศูนย์กลางของเพศชาย การสร้างความเท่าเทียม และการหลุดพ้นจากการครอบงำทางเพศให้เป็นเรื่องที่เปิดกว้าง ในชื่อหนังสือ “เขียนหญิง : อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จรรยา ยุทธพลนาวี. (2564). เขียนหญิง: อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=227

MLA

จรรยา ยุทธพลนาวี. "เขียนหญิง: อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=227>

HARVARD

จรรยา ยุทธพลนาวี, 2564. "เขียนหญิง: อำนาจ โยนี และการเขียนของลึงค์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=227 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 406.05 KB