• หน้าหลัก
  • บทความ
  • การศึกษาชีวิตทางสังคมและชาติพันธุ์วรรณาในบริบทเมือง เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์

การศึกษาชีวิตทางสังคมและชาติพันธุ์วรรณาในบริบทเมือง เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์

ธนวัฒน์ ปัญญานันท์ | 11 มีนาคม 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้ความสนใจต่อประเด็นการศึกษาชีวิตเมืองมานานแล้ว หากแต่การศึกษาทางสังคมวิทยาเมืองดูจะมีพัฒนาการประเด็นและเสนอแนวทางการศึกษาที่เป็นระบบก้าวหน้ามาก่อนมานุษยวิทยาเมือง นับแต่ความทุ่มเทการศึกษาชีวิตเมืองของส านักคิดทางสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก (Chicago School of Sociology) ในทศวรรษ1920 ซึ่งพัฒนาจากประเด็นการศึกษา คนชายขอบ (Marginal man)ที่เริ่มใช้ในความหมายของกลุ่มคนอพยพ คนสองวัฒนธรรม มาสู่การศึกษากลุ่มคนที่เชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายทางสังคมและชุมชนศึกษา รวมทั้งพัฒนาวิธีการท างานภาคสนามและงานชาติพันธุ์วรรณา (ethnography) จากเดิมที่เคยใช้ในการศึกษาชีวิตทางสังคมของกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกล มาเป็นการวิจัยสนามในพื้นที่เมือง ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การเข้าร่วมปรากฏการณ์อย่างเป็นคนใน ซึ่งได้สร้างวิธีวิจัยในการศึกษาชีวิตทางสังคมของคนเมืองให้เข้าใจมากขึ้น

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธนวัฒน์ ปัญญานันท์. (2564). การศึกษาชีวิตทางสังคมและชาติพันธุ์วรรณาในบริบทเมือง เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=179

MLA

ธนวัฒน์ ปัญญานันท์. "การศึกษาชีวิตทางสังคมและชาติพันธุ์วรรณาในบริบทเมือง เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=179>

HARVARD

ธนวัฒน์ ปัญญานันท์, 2564. "การศึกษาชีวิตทางสังคมและชาติพันธุ์วรรณาในบริบทเมือง เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=179 [ค้นคืนเมื่อ 5 ตุลาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 183.55 KB