• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ผู้คนในสหวิชาชีพทางการแพทย์: COVID-19 และเสียงท่ีเล่าออกมาไม่ได

ผู้คนในสหวิชาชีพทางการแพทย์: COVID-19 และเสียงท่ีเล่าออกมาไม่ได

สุเมธ รักษ์จันทร์ | 3 กุมภาพันธ์ 2564

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

ผมว่ามาตรการที่ใช้อยู่ของสาธารณสุขที่ใช้อยู่มันค่อนข้างดี มันดีมากๆ แต่ว่าโดยรายละเอียดบางรายละเอียด โดยการปฏิบัติบางอย่างมันไม่ใช่ ถามว่า lock down ผมตอบเลยว่ามันดีไหม ผมตอบเลยว่ามันดี ดีมาก ดี แต่เยียวยาหรือช่วยเหลือคนพอไหม ผมว่าไม่พอ ช่วงโควิด-19 ปี 2563 กลุ่มสหวิชาชีพทางการแพทย์ เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้ป่วยโควิดและกลายเป็น กลุ่มผู้ไร้เสียง อ่านประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงขาดแคลนหน้ากากอนามัย ข้อเสนอเชิงนโยบายจากพยาบาล นักศึกษาแพทย์ และเภสัชกร กลุ่มตัวอย่างผู้เป็นทัพหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ช่วงปี 2563 ในบทความวิจัย ผู้คนในสหวิชาชีพทางการแพทย์ : COVID-19 และเสียงที่เล่าออกมาไม่ได้ ที่ศึกษาโดยสุเมธ รักษ์จันทร์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

สุเมธ รักษ์จันทร์. (2564). ผู้คนในสหวิชาชีพทางการแพทย์: COVID-19 และเสียงท่ีเล่าออกมาไม่ได. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 30 กันยายน 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=170

MLA

สุเมธ รักษ์จันทร์. "ผู้คนในสหวิชาชีพทางการแพทย์: COVID-19 และเสียงท่ีเล่าออกมาไม่ได". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2564, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 30 กันยายน 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=170>

HARVARD

สุเมธ รักษ์จันทร์, 2564. "ผู้คนในสหวิชาชีพทางการแพทย์: COVID-19 และเสียงท่ีเล่าออกมาไม่ได", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=170 [ค้นคืนเมื่อ 30 กันยายน 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 447.97 KB