• หน้าหลัก
  • บทความ
  • เชียงแสนไม่ได้มีแต่วัดเก่า ยังมีเรื่องราว และภาพเก่า ที่สร้างเรื่องเล่าและคนทำงานชุมชน

เชียงแสนไม่ได้มีแต่วัดเก่า ยังมีเรื่องราว และภาพเก่า ที่สร้างเรื่องเล่าและคนทำงานชุมชน

นวลพรรณ บุญธรรม | 11 สิงหาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

กระบวนการจากการทำงานคลังข้อมูลชุมชน ผ่านโครงการการจัดการข้อมูลประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรมเมืองเชียงแสน ทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ทำให้เกิดประโยชน์ใน 3 ประเด็น คือ สร้างทีมทำงาน รวมกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องราวประวัติศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรม ให้มารวมตัวกัน ทำงานร่วมกัน และสนุกที่จะศึกษาเรื่องราวของชุมชนในประเด็นอื่นต่อ เกิดคลังข้อมูลของชุมชน ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเมืองเชียงแสนไว้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน และการสร้างความรู้เพื่อเติมเต็มข้อมูลประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงแสนให้ชัดเจนขึ้น และเป็นความรู้ที่คนเชียงแสนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นวลพรรณ บุญธรรม. (2563). เชียงแสนไม่ได้มีแต่วัดเก่า ยังมีเรื่องราว และภาพเก่า ที่สร้างเรื่องเล่าและคนทำงานชุมชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=142

MLA

นวลพรรณ บุญธรรม. "เชียงแสนไม่ได้มีแต่วัดเก่า ยังมีเรื่องราว และภาพเก่า ที่สร้างเรื่องเล่าและคนทำงานชุมชน". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=142>

HARVARD

นวลพรรณ บุญธรรม, 2563. "เชียงแสนไม่ได้มีแต่วัดเก่า ยังมีเรื่องราว และภาพเก่า ที่สร้างเรื่องเล่าและคนทำงานชุมชน", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=142 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 773.78 KB