• หน้าหลัก
  • บทความ
  • ซ่อยกันเอ็ด เก็บเป็นคลัง การจัดทำคลังข้อมูลชุมชนไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง

ซ่อยกันเอ็ด เก็บเป็นคลัง การจัดทำคลังข้อมูลชุมชนไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง

ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์ | 5 สิงหาคม 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การศึกษาโดยวิธีการค้นหาศักยภาพของชุมชนไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยการให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานทั้งกลุ่มเยาวชน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ จะช่วยให้เกิดพลังการเรียนรู้จากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผล เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของผู้คนในชุมชนของตนเอง แบ่งปันข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ ทำงานร่วมกัน รับผิดชอบหน้าที่ด้วยความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจอย่างมีความหมาย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์. (2563). ซ่อยกันเอ็ด เก็บเป็นคลัง การจัดทำคลังข้อมูลชุมชนไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=141

MLA

ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์. "ซ่อยกันเอ็ด เก็บเป็นคลัง การจัดทำคลังข้อมูลชุมชนไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2563, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=141>

HARVARD

ดร.รชพรรณ ฆารพันธ์, 2563. "ซ่อยกันเอ็ด เก็บเป็นคลัง การจัดทำคลังข้อมูลชุมชนไทยพวนบ้านทุ่งโฮ้ง", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=141 [ค้นคืนเมื่อ 7 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 802.53 KB