ศมส. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2565

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 570

ศมส. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2565

           เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           ศมส. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส และเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของคณะกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรชุดใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ประธานกรรมการศมส. ร่วมกับคณะกรรมการ และ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต  ทั้งนี้ ศมส. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

           นอกจากนี้ คณะกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้รับฟังการดำเนินงานของศมส. และเข้าเยี่ยมชม พื้นที่ภายในศมส. อาทิ ห้องสมุด, SAC Studio, ห้อง data Center, นิทรรศการ PMOP, นิทรรศการหน้ากากมนุษย์, นิทรรศการ Anthropology of hope โดยมี ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม

Share