ศมส. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปี 2565

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 171

ศมส. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจำปี 2565

           เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ในการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           ศมส. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส และเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของคณะกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรชุดใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ประธานกรรมการศมส. ร่วมกับคณะกรรมการ และ ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น ในการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

           ทั้งนี้ ศมส. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรมหลัก 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” นอกจากนี้ คณะกรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้รับฟังการดำเนินงานของศมส. และเข้าเยี่ยมชม พื้นที่ภายในศมส. อาทิ ห้องสมุด, SAC Studio, ห้อง data Center, นิทรรศการ PMOP, นิทรรศการหน้ากากมนุษย์, นิทรรศการ Anthropology of hope โดยมี ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม

Share