ประกาศรับสมัครบรรณารักษ์รุ่นใหม่

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 2200

ประกาศรับสมัครบรรณารักษ์รุ่นใหม่

เพื่อปฏิบัติงานบริการพื้นที่เรียนรู้และบริการสารสนเทศ สังกัดห้องสมุด

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

หลักการและเหตุผล

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลทางมานุษยวิทยา พัฒนาระบบฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลในสาขามานุษยวิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านพื้นที่การเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบริการสารสนเทศรูปแบบใหม่ทั้งแบบ online และ on-site

           ในปี 2565 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้มุ่งพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารความรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่การเรียนรู้ของ ศมส. เปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามาใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ทั้งในรูปแบบการให้บริการความรู้ผ่านนิทรรศการ กิจกรรมการเรียนรู้ ห้องสมุด และ Co–working space โดยมุ่งหวังให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมายทั้งแบบออนไลน์ และในพื้นที่การเรียนรู้ของศมส. จึงต้องการเพื่อนร่วมงานที่จะสนับสนุนการพัฒนาและการให้บริการพื้นที่ควบคู่กับการบริการสารสนเทศให้บรรลุผล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

           1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

           2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี

           3. สามารถใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบได้ในระดับดี เช่น Adobe Illustrator, CANVA

           4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีมได้ดี

           5. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตใจในการให้บริการ

           6. หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

           1. จัดทำข้อมูล ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และนำชมพื้นที่การเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาของ ศมส.

           2. ให้บริการยืม-คืน และบริการอื่น ๆ ของห้องสมุด

           3. เขียนบทความแนะนำหนังสือ

           4. จัดการข้อมูลทรัพยากรในฐานข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย

           5. จำหน่ายขายหนังสือและของที่ระลึก ตรวจนับจำนวนสินค้า จัดการความเรียบร้อยของร้านค้า จัดทำข้อมูลรายงานการจัดการ SAC Shop รายเดือน

 

หลักฐานการสมัคร

           1. หลักฐานการศึกษา (transcript)

           2. สำเนาบัตรประชาชน

           3. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)

           4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว

           * หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ระยะเวลารับสมัคร วันนี้-16 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ 18 มกราคม 2565

ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ (ทางอีเมล์) janya.a@sac.or.th

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3403 (ในเวลาราชการ)

 

Share