“การเขียนงานชาติพันธ์ุนิพนธ์ (ethnographic writing)”

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

บรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ Fieldwork Story Series EP.5 หัวข้อ “การเขียนงานชาติพันธ์ุนิพนธ์ (ethnographic writing)”

กิจกรรม | บรรยายวิชาการสาธารณะ
รับชมวิดีโอย้อนหลัง
30 มกราคม 2566
13:00 - 15:00 น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เชิญฟังเสวนาสาธารณะ Fieldwork Story  EP.5

หัวข้อ "การเขียนงานชาติพันธุ์นิพนธ์ (ethnnographic writing) 

การเขียนและจดบันทึกข้อมูลภาคสนาม เป็นวิธีที่นักมานุษยวิทยาใช้มาตั้งแต่อดีต โดยการเขียนบันทึกจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวต่า ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ศึกษา การเขียนบันทึกจึงมาจากการพูดคุยสนทนากับชาวบ้าน การสังเกตกิจกรรมทางสังคม การเข้าไปร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้าน รวมถึงการรับรู้ผัสสะต่าง ๆ ผ่านการมอง การได้ยิน การดมกลิ่น ลิ้มรสและสัมผัส

 

แม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบันทึก เช่น กล้อง เครื่องบันทึกเสียง แอพลิเคชัน คอมพิวเตอร์ แต่เรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคสนามยังต้องอาศัยการเขียนบันทึกด้วยตัวหนังสือ การบรรยายครั้งนี้จะชี้ให้เห็นความซับซ้อนของการเขียนบันทึกของนักมานุษยวิทยาที่ต้องเรียนรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ในงานภาคสนาม

 
 

 

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

รับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

วิทยากร 

รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

กำหนดการ
13:00 น. - 15:00 น.

บรรยายวิชาการออนไลน์สาธารณะ Fieldwork Story Series EP.5 "การเขียนงานชาติพันธ์ุนิพนธ์"

วิทยากร 

รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและส่งเสริมวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

Share