ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม 2564

7 มกราคม 2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 143

           ก้าวสู่ปีที่ 30 กับ "มานุษยวิทยาสาธารณะ"  ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักมานุษยวิทยาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อธิบายและวิเคราะห์สังคมไทยจากแง่มุมต่าง ๆ ในหลากหลายมิติ ทั้งความเชื่อทางศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การแพทย์ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม จนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องย้อนมองและทบทวนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะมองหาคุณูปการจากความรู้เหล่านั้น พร้อมกับตรวจสอบช่องว่างความรู้ที่ยังมีอยู่และมองไปข้างหน้าถึงปรากฎการณ์ทางสังคมใหม่ๆ ที่ท้าทาย รวมถึงคนกลุ่มต่างๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน           

           ในปีที่ 30 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)(ศมส.) เราจึงชวนนักมานุษยวิทยามาร่วมสนทนาเพื่อ "ทบทวนและท้าทายยทิศทางมานุษยวิทยาไทย" ในเรื่องต่างๆ เดือนมกราคมนี้พบกับ 7 หัวข้อ 7 ครั้ง ที่จะทำให้คุณได้รู้เรื่องราวที่หลากหลายในโลกของมานุษยวิทยา

 

กำหนดการ

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา

เดือน มกราคม 2564

วัน/เวลา หัวข้อ วิทยากร/ผู้ดำเนินรายการ รูปแบบ

พุธ 6 ม.ค. 64

13.00 - 16.00 น.

เลื่อน
 “ทบทวนและท้าทายทิศทางมานุษยวิทยาการเมืองไทย”

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ

ดร.กฤษฎา บุญชัย

อภินันท์ ธรรมเสนา

Facebook live

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

จันทร์ 18 ม.ค. 64 09.00 - 12.00 น.

“วัฒนธรรมป๊อป วัยรุ่น และชีวิตคน (ใน) เมือง”

รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ

รศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

อ.วิริยะ สว่างโชติ

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

Facebook live

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

จันทร์ 18 ม.ค. 64 13.00 - 16.00 น.

 “มานุษยวิทยากับการศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์”

ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร

อ. สิทธิโชค ชาวไร่เงิน

พนา กันธา

ชัชชล อัจนากิตติ

Facebook live

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

จันทร์ 25 ม.ค. 64

13.00 - 16.00 น.
“พรมแดนความรู้เรื่อง “เพศ” ในสังคมไทย

ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

อ.ดร.ชีรา ทองกระจาย

อ. ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

Facebook live

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

พุธ 27 ม.ค. 64

13.00 - 16.00 น.
“การศึกษามานุษยวิทยาในมิติศิลปะ ดนตรี และสุนทรียะ”

ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

อ. อานันท์ นาคคง 

อ. ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ 

ดร.ประชาธิป กะทา 

พชระ โชติภิญโญกุล

ชัชชล อัจนากิตติ

Facebook live

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

พฤหัสบดี 28 ม.ค. 64

09.00 - 12.00 น.
“มานุษยวิทยากับความหลากหลายทางขีวภาพและวัฒนธรรม”

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ 

รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ 

อาจารย์ณภัค เสรีรักษ์ 

นิชาภา อินทะอุด

พชระ โชติภิญโญกุล

Facebook live

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

พฤหัสบดี 28 ม.ค. 64

 13.00 – 16.00 น.
“พัฒนา หรือ ไม่พัฒนา ? : ชนบทศึกษาใน 3 ทศวรรษ”

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

รศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

รศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

สัมพันธ์ วารี

Facebook live

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC