ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบรรยายสาธารณะ "การใช้ประโยชน์จากข้อมูลวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์"

2 กันยายน 2563 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 405

 

กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชน

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

เวลา 9.30 - 12.00 น.

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC 

 

กำหนดการ

9.00 - 9.15 น. เปิดงาน โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
9.15 - 9.30 น. แนะนำโครงการคลังข้อมูลชุมชน โดย ดอกรัก พยัคศรี นักวิชาการ
9.30 - 12.00 น.

เสวนา หัวข้อ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

ร่วมเสวนาโดย

ชาริณี อรรถจินดา วิทยากรด้าน Creative Content

ดร.หทัยรัตน์ มณเฑียร วิทยากรด้านพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดง

อาจารย์วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ วิทยากรด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สมภพ ยี่จอหอ วิทยากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน

 ดำเนินรายการโดย คุณเตชิต จิโรภาสโกศล
12.00 น. จบการเสวนา

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม