ข่าวประชาสัมพันธ์

คลังข้อมูลชุมชน

27 มกราคม 2563 | ข่าวแนะนำ | จำนวนผู้เข้าชม : 974

 “คลังข้อมูลชุมชน” เป็นโครงการสำคัญของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพลังและสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่น หรือเจ้าของข้อมูลวัฒนธรรมให้มั่นใจที่จะเป็นผู้รวบรวม บันทึก ให้คำอธิบาย จัดการ และสงวนรักษาข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของตนเอง จนสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาต่อยอด หรือขับเคลื่อนร่วมกับภาคีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตัวเองต่อไป ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ

วีดิทัศน์แนะนำโครงการคลังข้อมูลชุมชน