ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องพระราชประวัติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

22 กันยายน 2562 | ข่าวแนะนำ | จำนวนผู้เข้าชม : 2115

“…แวดวงชีวิตของฉัน แต่ไหนแต่ไรมา มีอยู่สองประการ คือ วงการวิชาการ แวดวงของครูบาอาจารย์ ผู้รู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งในสายศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยกับอีกแวดวงคือ เรื่องของการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า งานที่เห็นพ่อแม่ทำมาตลอดตั้งแต่รู้ความคือการทำให้แผ่นดิน และทุกคนในแผ่นดินมีความเจริญรุ่งเรือง เน้นหนักในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีความทุกข์ยาก เราคลุกคลีอยู่กับคนที่ลำบากยากแค้น หาทางบรรเทาความเดือดร้อนของคน…”  เว็บไซต์นิทรรศการออนไลน์  ห้องพระราชประวัติออนไลน์   https://www.sac.or.th/exhibitions/th/princess/  พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ทัศนะจากอินเดีย” พ.ศ. ๒๕๓๑

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ สนองพระเดชพระคุณ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ภาพอันเป็นที่คุ้นเคยของประชาชน คือภาพที่พระองค์ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช- ดำเนินไปยังท้องถิ่นทรุกันดารในชนบทที่ห่างไกล พร้อมสมุดบันทึกที่ทรงบันทึกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่าง

เพื่อจะทรงงาน สนองพระราชดำริและพระราชประสงค์ ทรงสนพระทัยและทรงมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นฐานการพัฒนาของชนบทไทย ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รอบด้าน ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่ยากไร้ด้อยโอกาสในชนบทห่างไกล โดยเฉพาะด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมพระราชกรณียกิจ ในด้านการพัฒนาสังคมเป็่นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศ มูลนิธิกองทุนรามอน แมกไซไซ ได้ทูลเกล้าฯถวายรางวัลแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้พระราชทานกำเนิดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ได้จัดทำห้องพระราชประวัติโดยจัดแสดงพระสาทิสลักษณ์ วาดโดยอาจารย์จักรพันธ์ โปษยกฤต และพระฉายาลักษณ์เกี่ยวกับพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จนถึงการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังจัดแสดงพระราชนิพนธ์ เครื่องเคลือบดินเผาและภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์บางส่วนอันแสดง ถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิจิตรศิลป ส่วนหนึ่งของ พระฉายาลักษณ์ที่จัดแสดง ณ ห้องพระราชประวัติ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ท่านที่ประสงค์จะเข้าชมพระสาทิสลักษณ์และพระฉายาลักษณ์ทั้งหมดที่จัดแสดง ณ ห้องพระราชประวัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญเข้าชมได้ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดทำคู่มือนำชมห้องพระราชประวัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในรูปเล่มพิมพ์สี่สีสวยงาม จำหน่ายในราคาเล่มละ ๔๐ บาท โดยท่านสามารถติดต่อขอซื้อได้ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์