ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

29 สิงหาคม 2562 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 1725

ตามที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๒๙ ทีม และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๖๕ ทีมตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด และให้ผู้เข้าสอบแข่งขันแต่ละระดับมารายงานตัวเข้าสอบ และรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบแข่งขัน ตามกำหนดเวลา ดังนี้

๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายงานตัวในวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ณ จุดลงทะเบียนชั้น ๒ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ณ จุดลงทะเบียนชั้น ๒ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

ทั้งนี้ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์เข้าแข่งขัน

อนึ่ง หากผู้สมัครเข้าแข่งขันรายใดสมัครในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ ให้นำหลักฐานอีเมล์ตอบกลับของระบบรับสมัครมาแจ้งให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ทราบ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทางอีเมล sacaseanquiz2019@gmail.com หรือ โทรสารหมายเลข ๐-๒๘๘๐-๙๓๓๒

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม)