ข่าวประชาสัมพันธ์

เวทีนำเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุนประจำปี ๒๕๖๒ "พลวัตของกะเหรี่ยงและโอรังอัสลี ในแผนที่วัฒนธรรม"

31 กรกฎาคม 2562 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 432

เวทีนำเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุนประจำปี ๒๕๖๒

พลวัตของกะเหรี่ยงและโอรังอัสลี ในแผนที่วัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ห้อง ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

๑๒.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๐๐ น.

แนะนําโครงการวิจัย โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

๑๓.๑๕ น.

นําเสนองานวิจัยเรื่อง ชาวโอรังอัสลี-มันนิ ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

โดย ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร

๑๔.๐๐ น.

นําเสนองานวิจัยเรื่องพลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ในเขตตอนบนจังหวัดตากและจังหวัด กําแพงเพชร

โดย ผศ.ดร.พิเชฐ สํายพันธ์

๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ น.

นําเสนองานวิจัยเรื่องพลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และ เพชรบุรี

โดย ผศ.ดร.ดํารงพล อินทร์จันทร์

๑๕.๔๕ น.

นําเสนองานวิจัยเรื่องพลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี และนครสวรรค์

โดย อ.นัฐวุฒิ สิงห์กุล และ อ.วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์