ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อและบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง มนุษย์ในโลกดิจิทัล

11 ธันวาคม 2561 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 3113

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เห็นความสำคัญของสถานการณ์โลกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ ที่ความสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคมของมนุษย์เคลื่อนออกจากพื้นที่ทางกายภาพไปสู่พื้นที่ของเทคโนโลยีสื่อสารและสื่อดิจิทัลมากขึ้น สิ่งที่นักมานุษยวิทยาจำเป็นต้องตั้งคำถามก็คือ  โลกดิจิทัลสร้างรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมต่างไปจากเดิมอย่างไร มนุษย์จะนิยามตัวตนและแบบแผนการดำเนินชีวิตอย่างไร อิทธิพลและอำนาจของสื่อดิจิทัลมีผลต่อการสร้างความรุนแรงและความไม่เท่าเทียมทางสังคมแบบใหม่อย่างไร คนกลุ่มไหนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการใช้สื่อดิจิทัล  อะไรคือการควบคุม การสร้างกฎระเบียบและการชี้นำทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในสื่อดิจิทัล คำถามเหล่านี้เป็นความท้าทายของการศึกษาทางมานุษยวิทยา  คำถามเหล่านี้นำไปสู่หัวข้อ “มนุษย์ในโลกดิจิทัล” ในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ ๑๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยคาดหวังว่านักมานุษยวิทยาจะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดและตั้งคำถามต่อเหตุการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัล เพื่อนำเสนอแนวคิดทฤษฎีและวิธีวิทยาใหม่ ๆ ที่ใช้ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จึงขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อและบทความเข้าร่วมการประชุม ภายใต้หัวข้อย่อย ๑๐ หัวข้อต่อไปนี้

๑. มานุษยวิทยาดิจิทัล (Digital Anthropology)

บทความในหัวข้อนี้ ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการชี้ให้เห็นวิธีวิทยาและกรอบความคิดทฤษฎีใหม่ๆ ที่นักมานุษยวิทยาใช้ศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ในโลกดิจิทัล หรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือช่วยในการศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยา หรือ มองพื้นที่ดิจิทัลเป็นสนามแบบใหม่ของนักมานุษยวิทยา หรือ ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์

๒. อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล (Digital Self  & Identity)

บทความในหัวข้อนี้ ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ จิตสำนึก และความมีตัวตนของมนุษย์ภายใต้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา การเมือง เพศภาวะ ฯลฯ หรือชี้ให้เห็นการผนวกรวมกันของตัวตนมนุษย์ เครื่องจักร สิ่งมีชีวิต และวัตถุสิ่งของ จนเกิดเป็น
อัตลักษณ์แบบใหม่ เช่น การเป็นตัวละครในเกมส์ออนไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และแอพพลิเคชั่น หรือวิพากษ์พรมแดนของความจริงและความเสมือนจริงในโลกดิจิทัล หรือ อธิบายการเปลี่ยนแนวคิดทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ตัวตนและอัตลักษณ์ของมนุษย์จากโลกกายภาพไปสู่โลกดิจิทัล

๓. พลเมืองเครือข่ายภายใต้วาทกรรม (Netizen in Social Media Discourses)

บทความในหัวข้อนี้ ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ผู้กระทำการหลายประเภท (Multiple-agent) ที่ร่วมทำกิจกรรมทางสังคมในอินเตอร์เน็ต เช่น การแชร์ข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดีย การสร้างกลุ่มตามไลฟ์สไตล์และรสนิยมจนเกิดเป็นพลเมืองเครือข่าย ฯลฯ หรือชี้ให้เห็นบทบาทใหม่ของสื่อโซเชียลในการชี้นำและชักจูงคนให้คล้อยตามหรือโต้แย้งกัน หรือวิพากษ์อำนาจ/ความรู้ และวาทกรรมที่เกิดจากนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ และกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ในการใช้สื่อดิจิทัลที่มีผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ เช่น การไม่ต้องใช้เงินสด

๔. ความเสี่ยงในสังคมดิจิทัล (Risks in digital society)

​บทความในหัวข้อนี้ ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มนุษย์แสดงความหวาดระแวง ความไม่มั่นใจ ความสงสัย และความไม่ปลอดภัยในการใช้สื่อดิจิทัล หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงของการขโมยข้อมูล (Hacker) การสร้างข้อมูลเท็จ อันตรายจากไวรัสในอินเตอร์เน็ต การล้วงความลับ และการละเมิดสิทธิส่วนตัว หรืออธิบายสถานการณ์ของการเผชิญกับคนแปลกหน้า การคาดเดาไม่ได้ การตกเป็นเหยื่อ การถูกล่อลวง และถูกใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์

๕. เทคโนโลยีดิจิทัลกับการจัดการความรู้วัฒนธรรม (Digital technology and cultural knowledge management) 

​บทความในหัวข้อนี้ ควรนำเสนอประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข้อมูลความรู้ การสร้าง Archive และ Big Data ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษย์ และช่วยฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม หรืออธิบายให้เห็นปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดและข้อท้าทายของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดระเบียบและสร้างมาตรฐานข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน

๖. ความเหลื่อมล้ำและการก้าวทันโลกดิจิทัล (Inequality and Digital Media Literacy)

​บทความในหัวข้อนี้ ควรอธิบายให้เห็นถึงการมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกต่างกันของคนกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ  หรือชี้ให้เห็นวิธีการใช้สื่อดิจิทัลของคนที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่ากัน คนบางกลุ่มได้ประโยชน์ บางกลุ่มเสียประโยชน์  ส่งผลให้เกิดช่องว่าง ความไม่เท่าเทียม และความเหลื่อมล้ำทางสังคม

๗. การแสวงหาความบันเทิงในโลกดิจิทัล (Digital Entertainment)

​บทความในหัวข้อนี้ ควรอธิบายให้เห็นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของคนกลุ่มต่าง ๆ ในการแสวงหาความบันเทิง ความสนุกสนาน ความพึงพอใจ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ พูดคุยสนทนา ไลฟ์สด ฯลฯ หรืออธิบายให้เห็นโลกส่วนตัวของคน การตัดขาดจากโลกภายนอก การใช้สื่อดิจิทัลเป็นพื้นที่แสวงหาความสุขความสำราญ หรือวิพากษ์ความบันเทิงที่มาพร้อมการโฆษณาสินค้าที่ถูกยัดเหยียดให้อย่างไม่รู้เท่าทัน

๘. ทุนนิยมดิจิทัล ( Digital Capitalism) 

บทความในหัวข้อนี้ ควรอธิบายให้เห็นรูปแบบการค้า ธุรกิจ และการตลาดแบบใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการควบรวมกิจการ การผูกขาด และแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจ Start Up, Bitcoin, GrabBike, GrabCar, Digital Banking ฯลฯ หรือวิพากษ์ระบบการขายสินค้าออนไลน์ที่เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของคนบนฐานคิดของความทันสมัย และคนทันสมัยที่ชีวิตอยู่ในความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพ  

๙. จริยธรรมในยุคดิจิทัล (Ethic in Digital Era)

บทความในหัวข้อนี้ ควรชี้ให้เห็นปัญหาทางด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเช่น การเคารพสิทธิของบุคคล ความรับผิดชอบต่อสังคม ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ หรือ อธิบายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงคุณค่าและความหมายของจริยธรรมที่เกิดขึ้นในการใช้สื่อดิจิทัล หรือ อธิบายให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ในโลกดิจิทัลที่มีผลต่อการสร้างจริยธรรม

๑๐. ความรุนแรงในโลกดิจิทัล (Digital Violence) 

บทความในหัวข้อนี้ ควรอธิบายและวิเคราะห์เหตุการณ์และเรื่องราวที่บุคคลใช้ความรุนแรงในสื่อดิจิทัล เช่น การใช้คำพูดข้อความดูหมิ่นเหยียดหยาม ล้อเลียน เสียดสี ประณาม โจมตี ฯลฯ และมีผลทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย เสียหาย หรือเสียชื่อเสียง หรือชี้ให้เห็นรูปแบบความรุนแรงแบบใหม่ๆ ที่ปรากฏขึ้นในสื่อดิจิทัล เช่น การใช้ภาพ สัญลักษณ์ คลิปวิดิโอ คลิปเสียง ที่สื่อถึงความรุนแรงและการทำร้ายมนุษย์ สัตว์ และวัตถุสิ่งของ เป็นต้น

 

รายละเอียดของการส่งบทคัดย่อ

๑. บทคัดย่อมีความยาว ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ (ตามแบบฟอร์ม)

๒. ระบุชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

๓. ระบุที่อยู่ของผู้เขียน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์

๔. ส่งบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

๕. ส่งประวัติผู้เขียนโดยสังเขป (ตามแบบฟอร์ม)

 

ระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

ระยะเวลาในการส่งบทความ

ผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ จะต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ความยาว ๑๒ - ๑๕ หน้า (เอ๔) ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พอยต์ พิมพ์เว้นบรรทัดห่างแบบ single spacing ตัวเลขให้ใช้เลขอารบิก

ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

 

การส่งบทคัดย่อและบทความ

ส่งเป็น word file ทางอีเมล์ tanawut.p@sac.or.th

 

ติดต่อสอบถาม

นายธนวัฒน์ ปัญญานันท์

โทร. ๐๒ - ๘๘๐๙๔๒๙ ต่อ ๓๘๐๕

ดาวน์โหลดประกาศ (docx)

ดาวน์โหลดประกาศ (pdf)

แนวปฏิบัติสำหรับการส่งบทความตีพิมพ์ (pdf)

แบบฟอร์มประวัติผู้เขียน (doc)

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์