ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"

14 กันยายน 2561 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 2104

ตามที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๘๓ ทีม และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒๒๙ ทีมตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด และให้ผู้เข้าสอบแข่งขันแต่ละระดับมารายงานตัวเข้าสอบ และรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบแข่งขัน ตามกำหนดเวลา ดังนี้

๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รายงานตัวในวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ณ จุดลงทะเบียนชั้น ๒ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ณ จุดลงทะเบียนชั้น ๒ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ทั้งนี้ หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์เข้าแข่งขัน

อนึ่ง หากผู้สมัครเข้าแข่งขันรายใดสมัครในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ ให้นำหลักฐานอีเมล์ตอบกลับของระบบรับสมัครมาแจ้งให้ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ทราบ ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทางอีเมล sacaseanquiz2018@gmail.com หรือ โทรสารหมายเลข ๐-๒๘๘๐-๙๓๓๒

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์