กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8 หัวข้อ “รัชกาลมหาราชเมืองแก้วกับความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม”

img

22 มิถุนายน 2564

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8 หัวข้อ “รัชกาลมหาราชเมืองแก้วกับความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม”

ผ่านระบบออนไลน์

บรรยายล้านนามหาปกรณัมความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8
หัวข้อการบรรยาย : รัชกาลมหาราชเมืองแก้วกับความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 – 15.00 น.
รับฟังได้ที่ Facebook live: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC
1.ภาพลักษณ์ของมหาราชเมืองแก้วในประวัติศาสตร์นิพนธ์ล้านนา
2.สถาบันกษัตริย์ล้านนา
- สิทธิธรรมในการเสด็จขึ้นครองราชย์
- บทบาทของพระราชมารดาและกลุ่มข้าราชการ และระบบราชการ
- ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านและประเทศราช
3.การสงคราม: ภาคสองของ “โยนรัฐ-อโยธยามหายุทธ์”
4.การพระศาสนา
5.ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม
- พุทธศึกษา
- ด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรม
.
บรรยายโดย ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

22 มิถุนายน 2564

10:00 - 15:00 น.

กำหนดการ

2021-06-22