กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / มรดกที่ยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ 4 : การขับเคลื่อนการรับรองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

img

18 มิถุนายน 2564

มรดกที่ยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ 4 : การขับเคลื่อนการรับรองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

ผ่านระบบออนไลน์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre-SAC) ร่วมกับ ยูเนสโก (UNESCO) และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Social Research Institute, Chulalongkorn University-CUSRI) เชิญฟังเสวนาโต๊ะกลม

กลุ่มชาติพันธุ์และมรดกที่ยั่งยืน (Indigenous People and Sustainable Heritage Forum) 

Roundtable 4: การขับเคลื่อนการรับรองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ (Advancing Recognition Of the Rights of Ethnic Groups Regarding Natural Resources and Living Cultural Heritage : Draft Act on the Protection and Promotion of the Way of life of  Ethnic Groups)

 

18/06/2021 2:00-4.30 PM (BKK Time)

Zoom (https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_HEVnQw3zTTGSvqq7KvxNvA)

Passcod: 787152

Facebook Live: UNESCO Bangkok, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง (For more information)

FB: UNESCO Bangkok, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร – SAC, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Please note that the schedule is subject to change.

มีแปลสรุปความภาษาไทย

This forum has Thai interpretation.

 

หัวข้ออภิปราย (Topic):

การนำเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ (Presentation of the Draft Act on the Protection and Promotion of the Way of life of  Ethnic Groups)

APINAN THAMMASENA

 

การอภิปรายร่วม: มุมมองจากองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับร่างกฎหมาย (Panel Discussion: International Perspectives on the Draft Law)

BADAR  FARRUKT, MAURIZIO FERRARI, CHRISSY GRANT, TERENCE HAY-EDIE, CHUPINIT  KESMANEE

 

การอภิปรายร่วม: แนวทางการรับรองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย (Panel Discussion: on Implications of the Draft Law and Way Forward for Thailand)

SAKDA SAENMI, PAUL CHAMNIERN WORRATCHAIPAN, PREEDA KONGPAN, SURAPONG KONGCHANTUK

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

18 มิถุนายน 2564

14:00 - 16:30 น.

กำหนดการ

2021-06-18