กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม”

img

25 กุมภาพันธ์ 2564

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม”

ผ่านระบบออนไลน์

 

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 

วันพฤหัสบดีที่  25 ก.พ. 64 เวลา  13.00 - 16.00 น.

หัวข้อ  “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม”

เสวนาโดย

รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ชัชชล อัจนากิตติ

ดำเนินรายการโดย

รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

25 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-02-25