กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เรื่องเล่าจากภาคสนาม มองพลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในมิติการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

img

20 ธันวาคม 2562

เรื่องเล่าจากภาคสนาม มองพลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในมิติการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เสวนาวิชาการ

หัวข้อ เรื่องเล่าจากภาคสนาม มองพลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในมิติการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 - 16.00 น. 

เสวนา "เรื่องเล่าจากภาคสนาม มองพลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในมิติการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม"

วิทยากร โดย

อ.นัฐวุฒิ สิงห์กุล ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.จักรี โพธิมณี

พชระ โชติภิญโญกุล นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 ธันวาคม 2562

13:30 - 16:00 น.

กำหนดการ

2019-12-20