กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 เสวนาวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง : การปรับตัวและบริการ”

img

19 ธันวาคม 2562

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 เสวนาวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง : การปรับตัวและบริการ”

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ตารางกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ ๘

เสวนาวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง : การปรับตัวและบริการ”

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.

ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น.

เสวนาวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง : การปรับตัวและบริการ”

วิทยากร

นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวนฐา เลิศวิทยากร  ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้  สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

ดำเนินรายการโดย นายอนันต์ สมมูล หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

19 ธันวาคม 2562

13:00 - 15:30 น.

กำหนดการ

2019-12-19