กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 บรรยายวิชาการ “Digital Platform for Library : Opportunities & Challenges”

img

19 ธันวาคม 2562

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 บรรยายวิชาการ “Digital Platform for Library : Opportunities & Challenges”

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ ๘

บรรยายวิชาการDigital Platform for Library : Opportunities & Challenges”

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.

บรรยายวิชาการ “Digital Platform for Library : Opportunities & Challenges”

วิทยากร  อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

19 ธันวาคม 2562

09:00 - 11:30 น.

กำหนดการ

2019-12-19