กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การบรรยายสาธารณะ "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์"

img

31 สิงหาคม 2562

การบรรยายสาธารณะ "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์"

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

การบรรยายสาธารณะ หัวข้อ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์

๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.

กล่าวแนะนำโครงการ

โดย อภินันท์ ธรรมเสนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น.

การบรรยายเรื่อง "บทปริทัศน์วัฒนธรรม อาหารพม่า ในมิติประวัติศาสตร์"

โดย ผศ.ดร.กมรี สุรเกียรติ

ผู้ให้ความเห็น

รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์

๑๑.๑๕ - ๑๒.๑๕ น.

การบรรยายเรื่อง "การก่อตัววัฒนธรรมกลุ่มย่อยและแก๊งค์วัยรุ่นในยอกยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซียหลังยุคระเบียบใหม่ : บทสะท้อนบางมิติทางสังคมวัฒนธรรม"

โดย ทรรศนะ นวลสมศรี

ผู้ให้ความเห็น

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม

ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์

๑๒.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

การบรรยายเรื่อง "ศิลปะจากตะวันออก: ลักษณะของศิลปะฟิลิปปินส์สมัยใหม่"

โดย กษมาพร แสงสุรธรรม

ผู้ให้ความเห็น

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

การบรรยายเรื่อง "บาเกียว : แรงปรารถนาของจักรวรรดิสู่เมืองหลังอาณานิคม

โดย นฤมล กล้าทุกวัน

ผู้ให้ความเห็น

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม

รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

การบรรยายเรื่อง "การเปลี่ยนความหมายของเพื่อนที่และดินแดนของซาราวัก: ภูมิทัศน์ทางกายภาพ ภูมิศาสตร์การเมือง และกระบวนการอาณานิคม

ให้ความเห็นโดย

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

31 สิงหาคม 2562

09:00 - 16:30 น.

กำหนดการ

2019-08-31