กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๑ เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

img

24 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๑ เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่  ๓๑

เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๑

เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

วิทยากร

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ

ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์

ดำเนินรายการโดย  น.ส.รุ้งตะวัน  อ่วมอินทร์

 

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

24 กรกฎาคม 2562

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2019-07-24