กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ศาสนากับความรุนแรง"

img

20 กรกฎาคม 2562

การเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ศาสนากับความรุนแรง"

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการเสวนาหนังสือ ‘ศาสนากับความรุนแรง’

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.00 - 13.20 น. ลงทะเบียน
13.20 - 13.30 น. กล่าวเปิดงาน
13.30 - 13.40 น.

คุณพิพัฒน์ พสุธารชาติ ตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Illuminations Editions

กล่าวถึงที่มาของหนังสือศาสนากับความรุนแรง

13.40 - 14.30 น. หนังสือศาสนากับความรุนแรง ในทรรศนะของ ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.30 น.

เสวนา หัวข้อ “ศาสนาไม่มีความรุนแรง หรือ ความรุนแรงไม่มีศาสนา?”

โดย

ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน หนึ่งในผู้เขียนบทความ

อาจารย์เอกรินทร์ ต่วนศิริ  หนึ่งในผู้เขียนบทความ

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโกร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร. (รศ. ดร.) วิจารณ์หนังสือ “ศาสนากับความรุนแรง”

ผศ.สุรพศ ทวีศักดิ์ วิจารณ์ปิดท้ายหนังสือ “ศาสนากับความรุนแรง”

ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 กรกฎาคม 2562

13:00 - 17:00 น.

กำหนดการ

2019-07-20