กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

img

4 กรกฎาคม 2562 - 6 กรกฎาคม 2562

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 13 ในหัวข้อ  “มนุษย์ในโลกดิจิทัล” ในวันที่  4 - 6 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการ  http://www.sac.or.th/conference/2019/programme/

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

http://www.sac.or.th/activity/status

Key Dates

14 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับบทคัดย่อ

15 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอบทความ

31 พฤษภาคม 2562 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

4 – 28 มิถุนายน 2562 เปิดให้ลงทะเบียน

4 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน

5 กรกฎาคม 2562 งานประชุมวันที่ 2

6 กรกฎาคม 2562 งานประชุมวันสุดท้าย

 

สถานที่จัดงาน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.sac.or.th/conference/2019/

 

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

4 กรกฎาคม 2562 - 6 กรกฎาคม 2562

09:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06

07:00 น. - 13:00 น.

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิด และฟังปาฐกถาเรื่อง “ความเป็นมนุษย์ในโลกดิจิทัล” โดย ดร.นพ.โกมาตร จีงเสถียรทรัพย์
 

 

 

13:30 น. - 15:00 น.

บรรยายเรื่อง “การปรับตัวของราชการไทยในสังคมดิจิทัล” โดย ชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร

เสวนาเรื่องชาติพันธุ์ในโลกดิจิทัล

เสวนาเรื่องปัญญาประดิษฐ์ในวิถีชีวิต

15:15 น. - 16:45 น.

ความเสี่ยงในสังคมดิจิทัล

เสวนาเรื่องราชการไทยในยุคดิจิทัล

09:00 น. - 10:00 น.

เสวนาเรื่อง สะท้อนย้อนคิดโลกดิจิทัล

10:15 น. - 12:00 น.

ทุนนิยมดิจิทัล

เกมส์ และ Esports

ปัญญาประดิษฐ์

สำรวจสื่อออนไลน์: คุณค่า ความขัดแย้ง และการแก้ปัญหา

13:00 น. - 15:00 น.

การก้าว (ไม่) ทันโลกดิจิทัล

มานุษยวิทยาดิจิทัล

สังคมดิจิทัลในนิยายสยองขวัญ

อินเทอร์เน็ตกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง

15:15 น. - 16:45 น.

แฟนคลับในโลกดิจิทัล

วาทกรรมในสื่อออนไลน์

ปรัชญา ศาสนาและศิลปะในโลกดิจิทัล

09:00 น. - 10:00 น.

บรรยายเรื่อง มานุษยวิทยาดิจิทัล : ภววิทยาและวิธีวิทยาศึกษาวัตถุ/สังคม/ผู้คนของสิ่งดิจิทัล โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

10:15 น. - 12:00 น.

อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล

มหรสพในโลกดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลกับการจัดการความรู้วัฒนธรรม

13:00 น. - 15:00 น.

เพศในยุคดิจิทัล

ชุมชนออนไลน์

ชาติพันธ์ุนิพนธ์บนสนามออนไลน์

15:15 น. - 16:45 น.

อภิปรายสรุป มานุษยวิทยากับความท้าทายในโลกดิจิทัล