กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

img

23 มีนาคม 2562

เสวนาวิชาการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เสวนาวิชาการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น.

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. พิธีเปิด
13.15 - 15.00 น.

การเสวนาหัวข้อ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงที่ 1

วิทยากร ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณบุหลง ศรีกนก นักวิชาการอิสระ อดีตข้าราชการกรมศิลปากร

ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15.00 -15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.30 น.

การเสวนาหัวข้อ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงที่ 2

วิทยากร ผศ.ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณบุหลง ศรีกนก นักวิชาการอิสระ อดีตข้าราชการกรมศิลปากร

ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16.30 -17.00 น. ชมวีดิทัศน์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 7
17.00 น. พิธิปิด

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

23 มีนาคม 2562

13:00 - 17:00 น.

กำหนดการ

2019-03-23