กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๙ เรื่อง “ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ ”

img

12 มีนาคม 2562

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๙ เรื่อง “ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ ”

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๙

เรื่อง “ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ ”

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๙

เรื่อง “ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ ”

วิทยากร ดร. ตรงใจ หุตางกูร

ผู้ร่วมสนทนา  นายพชระ โชติภิญโญกุล  และ  นายสุนิติ จุฑามาศ

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

12 มีนาคม 2562

09:30 - 11:30 น.

กำหนดการ

2019-03-12