กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / สัมมนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา

img

21 ธันวาคม 2561

สัมมนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ  สัมมนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.

บรรยายวิชาการ “Thai-Myanmar Relations in the Light of its Field of Academic Prospection and Cultural Enquiries”

- โดย Dr. Jacques P. Leider Head of the EFEO, Bangkok Centre

- บรรยายสรุป โดย สุรกานต์ โตสมบุญ

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

บรรยายวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทย-พม่า: ช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์  (คริสต์ศตวรรษที่ ๕-๙)”

- โดย  U Nyunt Han อดีตอธิบดีกรมโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประเทศเมียนมา

- บรรยายสรุป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น.

บรรยายวิชาการ เรื่อง “ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทย-พม่า: ในแง่ศิลปกรรมและการแสดงช่วงยุคตองอู/อังวะ และโกนบอง (คองบอง)

- โดย  U San Win อดีตอธิบดีกรมโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประเทศเมียนมา

- บรรยายสรุป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

๑๔.๑๕-๑๕.๓๐ น.

บรรยายวิชาการ เรื่อง “ชุมชนพม่าในภาคเหนือของประเทศไทย คริสต์ศตวรรษที่  ๑๙-๒๐”

โดย อาจารย์ ดร.ธัญญารัตน์ อภิวงค์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.

การแสดงทางวัฒนธรรมชองประเทศเมียนมา

- หุ่นสายพม่านัตกะด่อ

- หุ่นสายซอจี

- หุ่นสายมินตา มินตามี

- ระบำจีต้า ตวาหยาฮ๊านกานป๊า

- ระบำมินตา

- ระบำผางประทีป

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

21 ธันวาคม 2561

09:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2018-12-21