กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน" (สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมเสวนา สำหรับบรรณารักษ์เท่านั้น)

img

13 ธันวาคม 2561

เสวนาวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน" (สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมเสวนา สำหรับบรรณารักษ์เท่านั้น)

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ ๗  เสวนาวิชาการ  (สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมเสวนา สำหรับบรรณารักษ์เท่านั้น)

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๖๐๑ เสวนาวิชาการ หัวข้อ ““การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล”

๘.๓๐ - ๙.๑๕ น. ลงทะเบียน
๙.๑๕ - ๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน
๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

เสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล”

วิทยากร  อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. วันฉัตร สุวรรณกิตติ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย  นางจรินทร์   คิดหมาย

หัวหน้าหอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

การบรรยายวิชาการเรื่อง “การตลาดกับบริการห้องสมุดยุคดิจิทัล”

วิทยากร   อาจารย์ณัฐวรรธน์ ศรีสุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ร่วมกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

13 ธันวาคม 2561

08:30 - 16:30 น.

กำหนดการ

2018-12-13