กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 7

img

13 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 7

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ตารางกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ ๗

วันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องสมุดสุข กาย ใจ และ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กิจกรรมเสวนาวิชาการ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๖๐๑ เสวนาวิชาการ หัวข้อ ““การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล” (สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมเสวนา สำหรับบรรณารักษ์เท่านั้น)

๘.๓๐ - ๙.๑๕ น. ลงทะเบียน
๙.๑๕ - ๙.๓๐ น. ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงาน
๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

เสวนาวิชาการเรื่อง “การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล”

วิทยากร  อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

รองผู้อำนวยการสายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร. วันฉัตร สุวรรณกิตติ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย  นางจรินทร์   คิดหมาย

หัวหน้าหอสมุดสาขาวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

การบรรยายวิชาการเรื่อง “การตลาดกับบริการห้องสมุดยุคดิจิทัล”

วิทยากร   อาจารย์ณัฐวรรธน์ ศรีสุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ร่วมกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

วันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  ห้องสมุดสุขกายใจ

๘.๓๐ - ๙.๓๐ น.  ลงทะเบียน
๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

บรรยายและWorkshop เรื่อง “ปลุก Passion ปั้นพลังใจ คว้าชัยในชีวิตและงาน”

วิทยากร  คุณภาณุ เสถียรพจน์

กรรมการผู้จัดการบริษัท Lee Hecht Harrison Thailand

หมายเหตุ           ตารางเสวนาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กิจกรรมกลางแจ้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและรับหนังสือฟรีจากซุ้มห้องสมุดต่างๆ ได้ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. ภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุดแลกเปลี่ยนหนังสือ
๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

กิจกรรมบนเวที “สานปลาตะเพียน"  Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทย

โดย  ลุงวิน พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัลบนเวที
๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมบนเวที “ตัดพวงมะโหตร" Workshop เรียนรู้การตัดพวงมโหตร เครื่องแขวนโบราณที่ใช้แขวนในงานมงคลต่างๆ

โดย  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมและรับหนังสือฟรีจากซุ้มห้องสมุดต่างๆ ได้ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

กิจกรรมบนเวที “ดอกไม้ประดิษฐิ์"  Workshop เรียนรู้การประดิษฐิ์ดอกไม้จากกล่องนม

โดย  หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล.

๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ร่วมสนุก ตอบคำถามและรับของรางวัลบนเวที
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

กิจกรรมบนเวที “ประดิษฐิ์ของใช้จากขวดพลาสติก"  Workshop เรียนรู้การประดิษฐิ์  กระปุกเก็บเศษตังค์ / ที่ใส่ปากกา / แจกัน จากขวดพลาสติกเหลือใช้

โดย  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

หมายเหตุ           ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

13 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561

08:30 - 16:30 น.

กำหนดการ

2018-12-13
2018-12-14

10:00 น. - 13:00 น.

กิจกรรมบนเวที “สานปลาตะเพียน" Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทย

กิจกรรมบนเวที “สานปลาตะเพียน" Workshop เรียนรู้งานประดิษฐ์จากภูมิปัญญาคนไทย

โดย  ลุงวิน พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา

13:30 น. - 16:00 น.

กิจกรรมบนเวที “ตัดพวงมะโหตร" Workshop เรียนรู้การตัดพวงมโหตร เครื่องแขวนโบราณที่ใช้แขวนในงานมงคลต่า

กิจกรรมบนเวที “ตัดพวงมะโหตร" Workshop เรียนรู้การตัดพวงมโหตร เครื่องแขวนโบราณที่ใช้แขวนในงานมงคลต่าง ๆ

โดย  สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

09:00 น. - 11:00 น.

กิจกรรมบนเวที “ดอกไม้ประดิษฐิ์" Workshop เรียนรู้การประดิษฐิ์ดอกไม้จากกล่องนม

กิจกรรมบนเวที “ดอกไม้ประดิษฐิ์"  Workshop เรียนรู้การประดิษฐิ์ดอกไม้จากกล่องนม

โดย  หอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล.

09:30 น. - 11:30 น.

บรรยายและWorkshop เรื่อง “ปลุก Passion ปั้นพลังใจ คว้าชัยในชีวิตและงาน”

บรรยายและ  Workshop เรื่อง “ปลุก Passion ปั้นพลังใจ คว้าชัยในชีวิตและงาน

วิทยากร  คุณภาณุ เสถียรพจน์  กรรมการผู้จัดการบริษัท Lee Hecht Harrison Thailand

13:00 น. - 15:00 น.

กิจกรรมบนเวที “ประดิษฐิ์ของใช้จากขวดพลาสติก" Workshop เรียนรู้การประดิษฐิ์ กระปุกเก็บเศษตังค์ / ท

กิจกรรมบนเวที “ประดิษฐิ์ของใช้จากขวดพลาสติก"  Workshop เรียนรู้การประดิษฐิ์ กระปุกเก็บเศษตังค์ / ที่ใส่ปากกา / แจกัน จากขวดพลาสติกเหลือใช้

โดย  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต