กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๘ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์บ้าน : คุณค่าและความหลากหลาย”

img

21 สิงหาคม 2561

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๘ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์บ้าน : คุณค่าและความหลากหลาย”

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๘

เรื่อง “พิพิธภัณฑ์บ้าน : คุณค่าและความหลากหลาย”

วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๘

เรื่อง “พิพิธภัณฑ์บ้าน : คุณค่าและความหลากหลาย”

ร่วมสนทนา โดย

คุณปณิตา สระวาสี

คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ 

คุณภาสินี ญาโณทัย ผู้สืบทอดร้านบำรุงชาติสาสนายาไทย และเปิด “บ้านหมอหวาน” สำหรับการเรียนรู้

คุณโสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์ ภัณฑารักษ์ผู้ร่วมพัฒนาบ้านของอาจารย์มณเฑียร บุญมาให้เป็น Montien Atelier

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

21 สิงหาคม 2561

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2018-08-21