กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์

img

4 สิงหาคม 2561 - 5 สิงหาคม 2561

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์

ห้อง 402 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) 

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์

Motion Graphics Contest on Ethnicity Season1 # RESPECT

ณ ห้อง 402 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับแนวคิดมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อของทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีม

วิทยากรโดย

วรรษพล แสงสีทอง ศิลปินนักออกแบบที่มีความสนใจเรื่องอาหารและการปรุงอาหาร เจ้าของเพจ SchwedaKong และผู้เขียนหนังสือ ‘ตะลุยครัว ทัวร์ซูเปอร์ฯ’

อาจารย์ ดร.อิสระ ชูศรี นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสนใจทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษา อัตลักษณ์ และการศึกษา  และผู้เขียนหนังสือ ‘คน สัตว์ สิ่งของ’ วรรณกรรมที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2539

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์  ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสนใจในประเด็นวิชาการเรื่องชาติพันธุ์ศึกษา ไทศึกษา การผลิตสื่อเพื่อการศึกษาวิจัยชาติพันธุ์ ภาพยนตร์ทางชาติพันธุ์

10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับแนวคิดมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อ (ต่อ)
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับแนวคิดมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อ (ต่อ)
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับแนวคิดมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อ (ต่อ)
16.00 น. ปิดการอบรม

 

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับแนวคิดมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อของทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีม

วิทยากรโดย

Infographic Thailand คณะผู้จัดทำเว็บไซต์และแฟนเพจให้ความรู้เรื่อง Infographic ด้วยความมุ่งมั่นที่จะ "เปลี่ยนการสื่อสารให้ง่ายยิ่งกว่า ด้วย Infographic” เพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นผ่านรูปแบบ Infographic ซึ่งช่วยทำให้ข้อมูลที่ยากและซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วมากที่สุด

10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับแนวคิดมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อ (ต่อ)
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับแนวคิดมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อ (ต่อ)
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เกี่ยวกับแนวคิดมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์ แรงบันดาลใจ และเทคนิคในการสร้างสรรค์สื่อ (ต่อ)
16.00 น. ปิดการอบรม

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 402 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

4 สิงหาคม 2561 - 5 สิงหาคม 2561

09:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2018-08-04
2018-08-05